Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu Gmina Przecław

Obiekt: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, gm. Przecław.

Inwestor: Gmina Przecław, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław

Wartość kontraktu: 8,11 mln PLN

Termin realizacji: 05.2016-05.2017

ZAKRES

Kontrakt obejmuje wykonanie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą, a następnie wyłączenie z eksploatacji i rozbiórkę istniejącej oczyszczalni w szczególności:

 • Budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności obiektu:
  Qdśr. = 2 × 505 m3/d = 1.010 m3/d, Qdmax.= 2 × 623 m3/d = 1.246 m3/d
 • Budowę obiektów oczyszczalni ścieków (oznaczenie zgodne z projektem zagospodarowani terenu);
  • punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych z tacą najazdową,
  • zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych i zbiornik uśredniający osadów dowożonych,
  • obiekt pompowni ścieków surowych z studnią kraty hakowej,
  • pomieszczenie na kontenery na skratki, piasek i osad odwodniony,
  • reaktory biologiczne oczyszczalni ścieków wraz z ciągami technologicznymi,
  • zbiornik magazynowy osadu,
  • budynek techniczny z pomieszczeniem technologicznym i pomieszczeniami socjalnymi,
  • fundament pod silos na wapno,
  • budynek na agregat prądotwórczy,
  • śmietnik,
  • studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych,
  • studnia kablowa,
  • studnia wody technologicznej,
  • infrastruktura techniczna; kolektory ciśnieniowe i grawitacyjne z studniami kanalizacyjnymi oraz linie kablowe, studnia włączeniowa do istniejącego kolektora ścieków oczyszczonych,
  • drogi i place manewrowe,
  • miejsca parkingowe,
  • hydrant przeciwpożarowy,
  • ogrodzenie wraz z bramą wjazdową.
 • przewody instalacji między obiektowych,
 • wyposażenie technologiczne wewnątrz budynków: stacji odbioru ścieków i osadów dowożonych, zbiorniku uśredniającym ścieków dowożonych, zbiorniku uśredniającym osadów dowożonych, mechaniczne podczyszczenie ścieków surowych, pompowni ścieków surowych, stacji mechanicznego podczyszczenia, układ wody technologicznej, reaktor biologiczny: separator zawiesiny, komora defosfatacji, komora denitryfikacji, pomosty komunikacyjne, stacja dmuchaw, studnia wody technologicznej, stacja dozowania PIX, komora pomiarowa, ścieków oczyszczonych, zbiornik magazynowy osadu nadmiernego, stacja mechanicznego odwadniania osadu, stacja wapnowania osadu, pomieszczenie kontenerów, rozruch technologiczny, monitoring i wizualizacja procesu, podstawowe wyposażenie laboratoryjne.
 • prace w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjno-wentylacyjnej i ogrzewaniu w budynkach: technicznym, punkcie zlewnym oraz budynku agregatu
 • prace w zakresie instalacji elektrycznej w budynkach, oświetlenia terenu i zbiorników,
 • wyposażenie socjalne, technologiczne, BHP budynków oraz rozruch oczyszczalni ścieków
 • zagospodarowanie terenu działki, na której realizowana będzie budowa tj. ogrodzenie, drogi, zieleń izolacyjna na terenie oczyszczalni.

GALERIA