Ogłoszenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Mielec

W dniu 27.03.2015 r. miało miejsce ogłoszenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Mielec w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wola Mielecka Etap II – Kolektor – K, L, LM, W, Pompownie P6, P7, Pw.

W przetargu została wybrana oferta firmy Instalbud Sp.  z o. o. z Rzeszowa.
Podpisanie umowy nastąpiło 7 kwietnia 2015 r.
Więcej na stronie BIP Urzędu Gminy Mielec:

http://gminamielec.bip.hsi.pl/index.php?gid=50ffa7f2ddc5fd158db38adea4547992&grp=0c7ce190ff67b8eed14ed20eee773ae7&ver=4#menuscroll